Chrome Remote Desktop Host 88.0.4324.9

Chrome Remote Desktop Host 88.0.4324.9

Google Inc. – Shareware – Windows
ra khỏi 5 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

Chrome Remote Desktop Host là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.859 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Chrome Remote Desktop Host là 88.0.4324.9, phát hành vào ngày 08/12/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/06/2012.

Chrome Remote Desktop Host đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Chrome Remote Desktop Host đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Chrome Remote Desktop Host!

Cài đặt

người sử dụng 2.859 UpdateStar có Chrome Remote Desktop Host cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản